Contact the Ashram

Postal Address

Bhagavan Sri Ramana Maharshi Ashram Trust

Sivalayam Street

Tadipatri – 515 411

Anantapur District

Andhra Pradesh

INDIA

sri@brahmam.net 

ashram@ramanamaharshitrust.in

(+91) (0) 8558 227 234 – landline
(+91) 98 48 95 00 25 – secretary
(+91) 94 40 69 99 81 – president